Skip to content

Villaägare som installerar solenergi i Örebro slår ett slag för miljön

Solenergi är viktigt vid omställningen till ett fossilfritt Sverige

Solenergi är den renaste energikällan vi har. Genom att installera solpaneler i Örebro bidrar du till att trygga energiförsörjningen i samhället och till att minska mängden miljöfarliga utsläpp. Vi på Solcell Montage AB är glada över att kunna bidra nu när intresset för gröna initiativ ökar i Örebro. Solceller produceras idag på ett sådant sätt och i sådan skala att det bara tar några år innan de kompenserat för den el som krävs vid produktion och transport av solceller. Med tanke på den långa livslängden är miljövinsten mycket stor.

Solel gör skillnad

När det gäller många av de insatser man som privatperson kan göra för klimatet kan känslan vara att det inte gör någon större skillnad. En solcellsinstallation som ger gratis solenergi gör dock rejäl skillnad – för både dig och klimatet! En normalstor anläggning med solceller i Örebro, en sådan som du kan se på taket till en vanlig villa, producerar ofta mer än hälften av de energibehov ett hushåll har under ett år. Under sommarmånaderna kan kan du bli självförsörjande på el och få ett överskott att sälja via elnätet. Att ersätta hälften av den el du förbrukar med solel är ett mycket stort steg mot ett minskat klimatavtryck. Samtidigt som du alltså sparar stora belopp och minskar beroendet av elbolagen och deras oberäkneliga priser.

Fossila bränslen kommer inte att finnas för alltid

Fossila bränslen består avsedimentlager från forntidens djur och växter som pressats ihop under tryck och innehåller organiska kol- och väteföreningar som kan utvinnas som energi. Naturgas, petroleum och kol är fossila bränslen som har spelet en oerhört viktig roll från industrialiseringen fram till idag. Dessa energikällor är dock inte outsinliga. Det finns olika bud om hur länge till exempel oljan kommer att räcka men vad som står klart är att det blir dyrare och dyrare att utvinna den olja som finns kvar och att det är ohållbart att vi förblir beroende av olja, kol och gas.

Förbränning av kol- och väteföreningar orsakar problem

Vid förbränning av fossila bränslen sker utsläpp som påverkar klimatet och även människors hälsa. Problemet är så stort att en enad forskarkår menar att vi snabbt måste övergå till att använda förnyelsebar energi. Solenergi spelar en viktig roll eftersom det i praktiken är en energikälla som inte bara är förnyelsebar utan även helt outsinlig. 

Närproducerad el är alltid bättre för miljön

Solkraft som kommer från solpaneler du har på ditt eget tak kan användas direkt, utan svinn. När elen produceras långt från de platser där den används sjunker verkningsgraden och det är mindre fördelaktigt avseende både miljö och ekonomi. Nu är det möjligt att dra nytta av detta fullt ut genom att koppla ett batteri till en anläggning med solceller i Örebro. Då behöver du inte sälja el till användare långt bort, när din anläggning ger ett överskott. Du kan istället lagra den solel som blir över under dagen och använda på natten. Istället för att du köper el när det är för mörkt för att du ska kunna driva hemmet med solenergi.

Förutsättningarna för att utnyttja solenergi är god i Norden

Många tror att vintrarna är för mörka för att det ska löna sig med solkraft i Norden. Faktum är dock att solenergi i Örebro är en mycket bra affär. Sett över hela året är solinstrålningen tillräckligt hög för att det löna sig mer än tiofalt att satsa på solel. När man väger in att en anläggning med solpaneler i Örebro har en förväntad livslängd på ca 30 år. Även ännu äldre anläggningar kan, med de solceller som tillverkas idag, producera solenergi med hög verkningsgrad.

Potentialen för utbyggnad av solenergi är mycket stor

Det finns flera förnyelsebara energikällor. Men vattenkraft, som är en viktig energikälla i Sverige, kan inte byggas ut så mycket utan att det blir en stor påverkan på miljön. Även vindkraft har en stor miljöpåverkan och kan störa boendemiljön i de områden där vindkraftsparker anläggs. Solel utvinns på tak till bostäder och andra byggnader och har ingen negativ påverkan på omgivningen. I de fall då stora solcellsparker anläggs är det också fråga om mindre påverkan jämför med när ett vattenkraft anläggs. Vindkraftverk kan förstöra livsmiljön för fåglar, insekter och fladdermöss. Solkraft är med andra ord en viktig del av vår framtida energiförsörjning.

Solpaneler i Örebro är ett komplement till andra energislag

Även om vintrarna i Sverige är för mörka och kalla för att solenergi ska kunna stå för energibehovet till 100 %, oavsett årstid, så har solkraft en viktig roll. Med utbyggd solenergi minskar behovet av fossila bränslen och utbyggnaden av andra förnyelsebara energikällor behöver inte gå ut över miljön på samma sätt som tidigare.

Staten subventionerar satsningar på grön teknik

Ett bevis på att solenergi är ett miljövänligt alternativ är att staten subventionerar installation av solpaneler. Vi sköter administrationen av detta när du beställer solpaneler i Örebro lä från oss på Solcell Montage AB. Bidraget är upp till 20 % av den totala kostnaden. För system för batterilagring är avdraget hela 50 % av den totala kostnaden. Man vill helt enkelt allt fler ska använda elen de producerat själva istället för att sälja den vidare, eftersom det är bättre för miljön. Ett batteri ökar också självförsörjningen för dig som producerar egen solel samtidigt som du tjänar pengar på det.

Vill du leva i ett Sverige utan solenergi?

Redan idag är det, i vissa delar av landet, problematisk för företag att etablera sig i energiintensiva branscher. Elnäten har helt enkelt inte tillräcklig kapacitet. Ett av de snabbaste och enklaste sätten att tillföra kapacitet är om fler hushåll, företag och bostadsrättsföreningar bestämmer sig för att producera egen solenergi. Alternativet till utbyggd solkraft är att dämma upp vattendrag vilket innebär stor miljöpåverkan som är permanent. Att bygga vindkraftsparker tar enormt lång tid på grund av den utdragna tillståndsprövningen och de upplevs ofta som visuellt tråkiga inom en radie på flera mil. Solenergi är helt enkelt det bästa alternativet, inte bara utifrån faktorer som är viktiga men som du inte direkt märker. De stör helt enkelt inte miljön och det är en väldigt påtaglig fördel.

Förutom att en investering i solceller i Örebro lönar sig snabbt rent ekonomiskt och ger miljövänlig solel så bidrar du till att driva utvecklingen av nya teknologier inom solenergi. Vi på Solcell Montage AB kan hjälpa till med anläggningar i olika storlek och kan ta emot din förfrågan oavsett om det gäller ett mindre fritidshus där du vill bli självförsörjande med el  under sommarmånaderna eller om du vill täcka en stor fabriksbyggnad i Örebro län med solceller.

Vanliga frågor och svar om solenergi och miljö

Vilken roll solel spelar i arbeta för att minska utsläpp av växthusgas är ett stort ämne som många har frågor om. Här följer svar på några av de frågor som våra kunder ofta har: