Följ oss på:

FAQ – Vanliga frågor om solceller och solenergi i Örebro

Frågor gällande bygglov för solceller i Örebro kommun samt generella regler runt vad som gäller restriktioner för solcellsinstallationer nära militära anläggningar, på speciellt skyddsvärd biotop samt i närheten av flygplatser.

I Örebro kommun är det reglerat att man behöver bygglov för att installera solpaneler i vissa fall. Bygglovet söks hos kommunens byggnadsnämnd och handläggs på samma sätt som andra bygglov.

Enligt plan- och bygglagen måste man söka bygglov för åtgärder som innebär en väsentlig förändring av en byggnads yttre utseende. Detta innebär att om du vill installera solpaneler på taket som du vinklar mot solen måste du ansöka om bygglov.

Det finns dock undantag från bygglovsplikten. Om solpanelerna följer takets profil behöver du inte söka bygglov. Detsamma gäller vinklade solceller på platta tak med sarg. Döljs dom av sargen så får du grönt ljus, om solpanelerna syns från allmän plats eller från grannfastigheter behöver du ansöka om bygglov.

Vidare när det gäller markmontage av solceller på jordbruksmark så måste du ansöka om bygglov om inte Örebro länsstyrelse intygar att marken du planerar sätta upp solcellerna på inte innehåller skyddsvärd biotop och att grannar inte kommer att störas av installationen.

Plan- och byggnämnden i Örebro har uppdelat kommunen i zoner.: Grön – Blå och Röd. Gå in på https://karta.orebro.se/ samt klicka på kulturmiljöinventerade byggnader eller på kulturmiljöinventerade områden så kan du se vilken zon du tillhör och graden av kulturmiljöinventering som råder. I den gröna zonen så är det enklast att få tillstånd att sätta upp solceller i den röda som innehåller bebyggelse som Örebro slott så är det i princip omöjligt.

Om ditt hus ligger utanför zonerna och du följer rekommendationerna ovan om bla. “vinklade paneler” så är det fritt fram. Är du osäker, kontakta oss på Solcell Montage AB eller skicka ett email till bygglovsjour@orebro.se 

När du ansöker om bygglov för solpaneler i Örebro kommun behöver du bifoga följande handlingar:

  • En situationsplan som visar var på taket solpanelerna ska placeras.
  • En planritning som visar hur solpanelerna ska monteras på taket.
  • En fasadritning som visar hur solpanelerna ser ut på fasaden.
  • En teknisk beskrivning av solpanelerna.
  • Eventuella fotografier som visar hur solpanelerna kommer att se ut på taket.

Det är viktigt att du skickar in samtliga handlingar som behövs för att handläggningen av din ansökan ska gå smidigt. installerar solpaneler på taket.

Handläggningstiden för bygglov varierar beroende på hur komplext ärendet är och hur stor arbetsbelastning kommunens byggnadsnämnd har. I regel tar handläggningen av ett bygglov cirka 10 veckor. Det är därför viktigt att du planerar i god tid innan du installerar solpaneler på taket.

Om du installerar solpaneler på taket utan att söka bygglov kan du få böter eller tvingas ta bort solpanelerna. Det är därför viktigt att du söker bygglov innan du installerar solpaneler på taket.

 

Ligger din anläggning i nära anslutning till ovanstående strukturer så blir det eventuellt avslag. Vi ska dock försöka reda ut vad som gäller:

Solceller är en av de mest tillgängliga teknologierna för att generera solenergi och många fastighetsägare har börjat överväga att installera solpaneler på sina byggnader. Men om fastigheten ligger i närheten av en flygplats, finns det vissa regler och restriktioner som måste beaktas. I denna artikel kommer vi att titta närmare på reglerna för att installera solpaneler nära Örebro flygplats.

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:147) finns det regler för byggande och placering av höga byggnader och andra anläggningar som kan påverka flygsäkerheten. Detta inkluderar även solpaneler och solcellsanläggningar som kan skapa reflektioner och bländning för piloter under landning och start. Därför måste fastighetsägare som planerar att installera solpaneler nära flygplatsen ansöka om tillstånd från Transportstyrelsen.

Örebro flygplats har också en särskild bestämmelse som fastställer en säkerhetszon på 1 500 meter runt flygplatsen. Inom denna zon kan höga byggnader och strukturer, inklusive solpaneler, endast installeras om de inte påverkar flygsäkerheten. Fastighetsägare som vill installera solpaneler inom denna zon måste därför ansöka om tillstånd från Örebro flygplats.

För att ansöka om tillstånd måste fastighetsägaren tillhandahålla detaljerad information om placering, höjd och vinkel på solpanelerna. Denna information används för att bedöma om installationen kan påverka flygsäkerheten på något sätt. Om ansökan godkänns måste fastighetsägaren också se till att solpanelerna är ordentligt markerade och synliga för piloter.

Det är viktigt att notera att fastighetsägare inte får installera solpaneler på ett sätt som stör flygsäkerheten utan att först ansöka om tillstånd. Om solpanelerna anses vara en fara för flygsäkerheten kan de tvingas att avlägsnas.

Sammanfattningsvis finns det regler och restriktioner som måste följas för att installera solpaneler nära Örebro flygplats. Fastighetsägare måste ansöka om tillstånd från både Transportstyrelsen och flygplatsen och se till att solpanelerna inte påverkar flygsäkerheten. Det är viktigt att följa dessa regler för att undvika farliga situationer och eventuella juridiska konsekvenser.

‘Motsägelsefullt om flygsäkerhet och störningar av flygets verksamhet – Solceller på flygplatserna!

 

Gällande installation av solceller i närheten av försvarsmaktens anläggningar är det viktigt att följa specifika regler och föreskrifter för att undvika potentiella säkerhetsrisker.

Först och främst är det viktigt att känna till att försvarsmakten har specifika säkerhetskrav för installation av solceller i närheten av deras anläggningar. Dessa krav kan variera beroende på typen av anläggning och dess säkerhetsnivå. Det är därför viktigt att ta kontakt med försvarsmakten i förväg för att få tillstånd och få information om de specifika kraven som gäller för installationen.

En annan viktig faktor att tänka på är att solcellerna inte får hindra eller störa försvarsmaktens radar- och kommunikationssystem. Detta kan innebära att solcellerna måste placeras på ett särskilt sätt eller att vissa delar av installationen måste begränsas. Det är därför viktigt att ha en noggrann planering och samråda med försvarsmakten innan installationen påbörjas.

Dubbla budskap om faran med solceller

Solceller är en populär energikälla som blir alltmer vanlig i Sverige. Medan kostnaderna för installation av solceller har minskat de senaste åren, är det fortfarande viktigt att förstå de faktorer som påverkar kostnaderna och hur mycket det kan kosta att installera en solcellsanläggning i Örebro.

En solcellsanläggning består av solpaneler, ett montage- och monteringssystem, en växelriktare och kablar för att koppla samman allt. Priset på en solcellsanläggning beror på storleken på anläggningen, kvaliteten på panelerna och komponenterna, antalet solpaneler som krävs och vilket företag som installerar anläggningen. Frågan hur mycket en solcellsanläggning i Örebro kostar är ungefär lika lätt att ge ett entydigt svar på som: “Vad kostar en bil i Örebro?”

I Örebro finns det flera företag som specialiserat sig på installation av solcellsanläggningar, och det kan vara svårt att veta vilket företag man ska välja. Det är viktigt att ta hänsyn till företagets erfarenhet, kundrecensioner och priser för att hitta det bästa alternativet. Vi på Solcell Montage AB ligger bra till på samtliga punkter.

För att få en uppfattning om kostnaden för en solcellsanläggning i Örebro kan man ta hjälp av olika online-kalkylatorer som ger en uppskattning baserat på antalet solpaneler som krävs, storleken på anläggningen och platsspecifika faktorer såsom takorientering och lutning. Dessa kalkylatorer är ett bra sätt att börja planera för en solcellsanläggning och ge en uppskattning av kostnaderna. Men det är bara en uppskattning. Det är som sagt många faktorer som väger in och priset i verkligheten kan skilja tusenlappar både uppåt och neråt.

Storleken på anläggningen beror på hur mycket energi man vill producera och hur mycket plats man har tillgänglig på taket eller på marken. En normalstor solcellsanläggning för en villa i Örebro kan bestå av 12 till 20 solpaneler och ha en effekt på mellan 3 till 5 kW.

En annan faktor som påverkar kostnaden för en solcellsanläggning är kvaliteten på solpanelerna och komponenterna. Det finns olika typer av solpaneler som varierar i pris och kvalitet. De billigaste solpanelerna har ofta en lägre effektivitet och livslängd än de dyrare alternativen. Det är därför viktigt att välja solpaneler och komponenter av hög kvalitet för att säkerställa att anläggningen håller länge och producerar tillräckligt med energi.

Enligt en undersökning från Energimyndigheten kostar en solcellsanläggning på 4-5 kWp i genomsnitt 70 000 kronor för en normalstor villa i Sverige. Det priset är felaktigt enligt vår bedömning. I Örebro kan priset för en solcellsanläggning av den här storleken variera från 90 000 till 140 000 kronor enligt vad vi hört kunder berätta. Vårt ordinarie pris för en 5 kWp anläggning med solceller i söderläge inom Örebro kommun ligger idag(1/4 2023) på 97 000kr. Då du får 20% i bidrag från staten så du betalar bara 77 600kr. Just nu har vi även en kampanj om du installerar solceller i Maj-Juli 2023 på 5%. Du betalar då bara ca 73 700kr och din anläggning kommer under resterande månader 2023 att generera pengar i form av såld el som du sedan kan använda till vinterns elräkningar.

Om du funderar på att bli en mikroproducent av elektricitet med hjälp av solceller och vill sälja överskottet från din elproduktion, är det viktigt att du tar hänsyn till ditt årsbehov av el när du bestämmer hur stor solcellsanläggning du bör satsa på.

För att göra detta kan du börja med att undersöka ditt årliga elförbrukning och utifrån det uppskatta hur mycket el du behöver producera för att täcka ditt årsbehov. En genomsnittlig hushålls elförbrukning i Sverige ligger på cirka 5 000 kWh per år, men din elförbrukning kan variera beroende på storleken på ditt hushåll, din livsstil och andra faktorer.

När du har uppskattat ditt årsbehov av el kan du använda den informationen för att beräkna hur stor solcellsanläggning du behöver. En tumregel är att en solcellsanläggning producerar cirka 1 kWh per installerad watt per år. Så om du behöver producera 5 000 kWh per år skulle en 5 kW solcellsanläggning vara tillräcklig.

Men det är också viktigt att tänka på att din solcellsanläggning inte alltid kommer att producera exakt det antal kWh du behöver varje månad eller år. Beroende på faktorer som väderförhållanden och tid på dagen kan produktionen variera. Så det kan vara en bra idé att bygga en lite större anläggning för att täcka eventuella produktionsgap.

När det gäller att sälja överskottet från din elproduktion finns det olika sätt att göra det beroende på var du bor. Du kan sälja överskottet till din elnätsleverantör genom en så kallad nätöverföring. Du blir då en s k. mikroproducent av el.

Som mikroproducent av el har du möjlighet att sälja den el du själv producerar och inte använder till det allmänna elnätet. Detta kallas för att mata in överskottselen på elnätet, och som mikroproducent kan du också vara berättigad till vissa skatteförmåner. Men hur mycket el får du egentligen sälja skattefritt som mikroproducent, och vad gäller för moms och energiskatt? I denna artikel kommer vi att ta en närmare titt på dessa frågor.

Som mikroproducent får du sälja upp till 30 000 kWh per år av överskottselen skattefritt. Detta innebär att du inte behöver betala någon energiskatt på den sålda elen. För att vara berättigad till detta skattefria tak måste du ha ett avtal med din elnätsleverantör om att få mata in överskottselen på elnätet. Du måste också ha en godkänd mätare som kan mäta både den el du köper och den du säljer.

För överskottselen utöver 30 000 kWh per år måste du betala energiskatt. Energi skatten är 29,65 öre per kWh för 2023. Det innebär att om du säljer 40 000 kWh av överskottselen så kommer du att betala energiskatt på 10 000 kWh x 29,65 öre per kWh, vilket blir totalt 2965 kronor i energiskatt.

När det gäller moms så är försäljning av el normalt momsbelagd. Men som mikroproducent är du också berättigad till vissa momsundantag. Om du säljer mindre än 30 000 kWh av överskottselen per år, behöver du inte betala moms på den sålda elen. Detta gäller dock endast om du inte är momsregistrerad för annan verksamhet. Om du säljer mer än 30 000 kWh av överskottselen per år måste du betala moms på hela försäljningen.

Så hur mycket kan du då förvänta dig att tjäna på att sälja överskottselen? Om du säljer 30 000 kWh av överskottselen till det aktuella elpriset på 2,67 kr per kWh kan du tjäna upp till 80 000 kronor per år, helt skattefritt. Om du säljer mer än 30 000 kWh per år så minskar din totala intäkt på grund av energiskatten och eventuell moms.

Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa siffror är baserade på det aktuella elpriset och kan variera över tiden. Priset kan påverkas av flera faktorer, inklusive tillgång och efterfrågan på elmarknaden, väderförhållanden och energipolitik. Därför är det viktigt att hålla koll på marknadstrenderna och ta hänsyn till dessa när du planerar att sälja din överskottsenergi

En annan faktor att ta hänsyn till när du ska dimensionera din solcellsanläggning är vilket väderstreck installationen kommer att göras på. För att täcka upp för den minskade produktionen i östligt läge i stället för söderläge så bör du installera runt 10% fler solceller.

VIKTIG information: Du får skattefritt sälja upp till 30 000kWh per år som mikroproducent. För att täcka upp kostnaderna för din vinter-el som är dyrare än den el du säljer under säsong bör du självklart överdimensionera din anläggning om du har möjlighet. Oavsett hur stor anläggning du skaffar så har den en återbetalningstid på mindre än 7 år med dagens elpriser. Kontakta oss så ska vi berätta mer.

Energilagring kan enligt experter vara lönsamt när det används tillsammans med en solcellsanläggning, men det beror på flera faktorer, såsom storleken på solcellsanläggningen, energiförbrukningen i hushållet, kostnaden för el och kostnaden för energilagringssystemet.

En solcellsanläggning producerar energi när solen skiner, vilket vanligtvis sammanfaller med dagtid. Om hushållet inte använder all den energi som produceras under dagen, kan den överskottet säljas till elnätet. Men på natten eller under molniga dagar, när solcellsanläggningen inte producerar tillräckligt med energi, måste hushållet köpa el från elnätet.

Genom att använda en energilagringsenhet, kan den överskott av energi som produceras under dagen lagras och användas under natten eller på dagar när solcellsanläggningen inte producerar tillräckligt med energi. Detta kan minska eller eliminera behovet av att köpa el från elnätet, vilket kan sänka elkostnaderna och göra solcellsanläggningen mer lönsam.

Men det är viktigt att notera att energilagringssystem är relativt dyra. Det kan ta flera år för besparingarna på elräkningen att kompensera för kostnaden för energilagringssystemet. Dessutom är kostnaden för energilagringssystemet beroende av dess storlek och kapacitet, vilket i sin tur beror på hushållets energibehov och solcellsanläggningens storlek.

I Sverige ger regeringen ett bidrag gällande energilagring på 50% av investeringskostnaden i energilagring jämfört med bara 20% på solceller. Här har vi en intressant möjlighet att ytterligare minska kostnaden för dig som kund som ska investera i energilagring i samband med installation av solceller. Det behövs nämligen en hybrid växelriktare för att koppla in solcellsanläggningen mot batteri och denna hybrida växelriktare ingår enligt bestämmelserna i “energilagringsbidraget” ihop med batteribank. Vi kan alltså flytta kostnaden för växelriktaren i solcellsinstallationen till det högre bidraget och på så sätt få ner totalkostnaden för energilagringen så lågt som 34 000-35 000 kr för ett solcellsbatteri på 10kWh inkl. smart meter med den kampanjrabatt vi har under sommaren.. Detta beror givetvis på vilket system man väljer på växelriktare, smart meter och batteri. Vi rekommenderar Growatts produkter pga av lång garantitid och marknadens lägsta pris.

Med smart-metern kan du tanka ner billig el nattetid från elnätet och använda den under det toppar på dagar/kvällar när elen är som dyrast. Du kan alltså tjäna pengar med sin energilagring även när solen inte skiner så mycket på vintern.

Annars är vinsten med att skaffa ett energilagringssystem ihop med solceller som nämnts ovan att under de 8,5-9 månader då produktionen är som störst från din solcellsanläggning betalar du ingen energiskatt och moms på den el du använder under nätterna när solcellerna inte genererar något. Under perioder med “vanlig svensk sommar” när produktionen från solcellerna är lägre pga. regn och rusk går batteriet in och stöttar solcellerna så att du slipper köpa in dyr el.

Det är TVEKLÖST så att energilagring, med dagens bestämmelser ihop med en solcellsinstallation är lönsamt och ju mer elpriserna ökar, desto mer kommer du att spara in.

Solpaneler har blivit allt vanligare som en energikälla i hem och företag runt om i världen. Dessa paneler omvandlar solenergi till elektrisk energi genom en process som involverar fotoner och elektroner. I denna artikel kommer vi att titta närmare på hur solpaneler fungerar och hur de genererar elektricitet från solens strålar.
 
En solpanel består av en uppsättning solceller som är kopplade tillsammans för att bilda en solpanel. Varje solcell är tillverkad av material som är halvledande, såsom kisel eller germanium. Dessa material har en unik egenskap att de kan laddas positivt eller negativt beroende på vilken typ av atomer som är närvarande i materialet. När solstrålning träffar en solcell, interagerar fotonerna med atomerna i halvledarmaterialet och ger dem en ökad energinivå.
 
När fotonerna träffar materialet i solcellen skapas elektroner och hål. Elektronerna rör sig sedan genom materialet och skapar en ström av elektroner, eller en elektrisk ström, vilket kan utnyttjas som elektricitet. Detta är möjligt eftersom elektronerna rör sig från områden med högre potential till områden med lägre potential, vilket skapar en elektrisk potential mellan de två områdena. Denna elektriska potential kan sedan användas för att driva elektriska apparater och system.
 
En av de viktigaste delarna av en solpanel är en p-n-övergång. En p-n-övergång är gränsen mellan två olika typer av halvledarmaterial, som vanligtvis är n-typ och p-typ halvledare. N-typ halvledare innehåller överskott av elektroner, medan p-typ halvledare innehåller överskott av hål. När dessa två material sammanfogas bildas en p-n-övergång, som fungerar som en barriär för elektroner och hål. Denna barriär skapar en elektrisk potential över övergången, vilket är vad som skapar den elektriska strömmen när solstrålning träffar solcellen.
 
När en foton träffar en p-n-övergång skapas elektron-hål-par. Elektronerna och hålen separeras sedan av det elektriska fältet som skapas av p-n-övergången. Elektronerna och hålen rör sig sedan genom sina respektive material, vilket skapar en ström av elektroner. Denna ström kan sedan utnyttjas som elektricitet, och användas för att driva elektriska apparater och system.
 
En viktig del av solcellerna är också att de genererar likström, eller DC, som är en typ av elektricitet som rör sig i en enda riktning. Detta är annorlunda än växelström, eller AC, som är den typ av elektricitet som man använder i hemmet för att driva elektrisk utrustning. För att kunna använda strömmen som genereras från solcellerna krävs därför att likströmmen omvandlas till växelström i en s k. växelriktare.
 

Under de senaste åren har det skett en betydande förbättring i solpanel-teknologi, som har lett till utvecklingen av mer effektiva solpaneler. Effektivitetsgraden har bara de senaste åren kunnat höjas från 18-19% till en bit över 21% I denna artikel ska vi diskutera skillnaderna mellan äldre solpaneler och dagens solpaneler.

Bypassdioder

En av de viktigaste skillnaderna mellan äldre solpaneler och dagens solpaneler är användningen av bypassdioder. En bypassdiod används för att skydda solpaneler från överbelastning och förhindra att strömmen flyter tillbaka i panelerna under låga ljusförhållanden eller när solpanelerna är skuggade. Äldre solpaneler hade inte bypassdioder, vilket betyder att strömmen inte kunde flyta ordentligt under dessa förhållanden, vilket resulterade i lägre effektivitet.

PERC-teknik

En annan viktig teknologi som används i dagens solpaneler är PERC-teknik. PERC står för Passivated Emitter and Rear Cell (passiverade emitter- och bakkant-celler), vilket är en avancerad teknik för att öka solpanelernas effektivitet. PERC-teknik använder ett tunt skikt av dopade kiselatomer på baksidan av solcellerna, vilket ökar solpanelernas absorption av solljus och minskar reflektionen av solstrålarna. Detta gör att solpanelerna kan generera mer el med samma mängd solljus. Äldre solpaneler hade inte denna teknik, vilket gjorde dem mindre effektiva.

Halva celler

En annan innovation i dagens solpaneler är användningen av halva celler. Istället för att ha en enda stor solcell, är solpanelen uppdelad i mindre solceller, vilket minskar motståndet och ökar solpanelens effektivitet. Genom att minska motståndet kan strömmen flöda mer lätt och energiförlusterna minskar. Dessutom kan halva celler arbeta med högre spänning, vilket ökar solpanelernas förmåga att generera mer el. Äldre solpaneler hade inte denna teknik, vilket gjorde dem mindre effektiva.

Glas i stället för plast

Dagens solpaneler använder också glas istället för plast för att skydda solcellerna. Glas är ett mer hållbart och hållbart material som ger bättre skydd mot yttre påverkan och kan stå emot extrema väderförhållanden. Plast, å andra sidan, har en tendens att blekna över tid och kan spricka eller brytas i extrema väderförhållanden, vilket kan leda till lägre effektivitet. Genom att använda glas istället för plast, kan solpanelerna hålla längre och generera mer el under hela sin livstid.

Inte mycket egentligen mer än att man ska välja ett känt märke som ex Weland Stål eller Van der Valk som har lång garantitid. Den här frågeställningen kan du tryggt överlåta till oss på Solcell Montage AB Örebro. Vi väljer den utrustning som bäst passar din solcellsinstallation.

Kort kan dock sägas. Infästningar, material och skenor till solcellsanläggningar på tak är givetvis en viktig faktor för att säkerställa hållbarheten och prestandan hos en solcellsanläggning. Det finns olika typer av takmaterial som kan användas för att installera solpaneler, inklusive plåttak, tegeltak och papptak. Det går att skriva spaltmeter om detta. Har du några frågor så är det bara att höra av dig så ska vi reda ut begreppen.

kunnat höjas från 18-19% till en bit över 21% I denna artikel ska vi diskutera skillnaderna mellan äldre solpaneler och dagens solpaneler.

Bypassdioder

En av de viktigaste skillnaderna mellan äldre solpaneler och dagens solpaneler är användningen av bypassdioder. En bypassdiod används för att skydda solpaneler från överbelastning och förhindra att strömmen flyter tillbaka i panelerna under låga ljusförhållanden eller när solpanelerna är skuggade. Äldre solpaneler hade inte bypassdioder, vilket betyder att strömmen inte kunde flyta ordentligt under dessa förhållanden, vilket resulterade i lägre effektivitet.

PERC-teknik

En annan viktig teknologi som används i dagens solpaneler är PERC-teknik. PERC står för Passivated Emitter and Rear Cell (passiverade emitter- och bakkant-celler), vilket är en avancerad teknik för att öka solpanelernas effektivitet. PERC-teknik använder ett tunt skikt av dopade kiselatomer på baksidan av solcellerna, vilket ökar solpanelernas absorption av solljus och minskar reflektionen av solstrålarna. Detta gör att solpanelerna kan generera mer el med samma mängd solljus. Äldre solpaneler hade inte denna teknik, vilket gjorde dem mindre effektiva.

Halva celler

En annan innovation i dagens solpaneler är användningen av halva celler. Istället för att ha en enda stor solcell, är solpanelen uppdelad i mindre solceller, vilket minskar motståndet och ökar solpanelens effektivitet. Genom att minska motståndet kan strömmen flöda mer lätt och energiförlusterna minskar. Dessutom kan halva celler arbeta med högre spänning, vilket ökar solpanelernas förmåga att generera mer el. Äldre solpaneler hade inte denna teknik, vilket gjorde dem mindre effektiva.

Glas i stället för plast

Dagens solpaneler använder också glas istället för plast för att skydda solcellerna. Glas är ett mer hållbart och hållbart material som ger bättre skydd mot yttre påverkan och kan stå emot extrema väderförhållanden. Plast, å andra sidan, har en tendens att blekna över tid och kan spricka eller brytas i extrema väderförhållanden, vilket kan leda till lägre effektivitet. Genom att använda glas istället för plast, kan solpanelerna hålla längre och generera mer el under hela sin livstid.

Solenergi har, liksom andra förnybara energiresurser, många miljöfördelar. Att använda sig av solenergi minskar utsläppen av växthusgaser, samt resulterar också i färre luftföroreningar som ex svaveldioxid sprids i atmosfären. När väl dina solceller är installerade så är det solen som skapar din elektricitet utan att miljön påverkas.

Studier har visat att bostäder med solenergisystem säljs för mer än bostäder utan dem. Ditt fastighetsvärde kommer dock bara att öka om du äger, istället för att hyra/leasa, din solcellsanläggning. I de flesta delar av landet kommer solenergi att öka ditt fastighetsvärde mer än en köksrenovering. Undersökningar har påvisat värdeökningar på upp till 12% på en villa i tremiljonerkronorsklassen.

Solpaneler absorberar solens energi under hela dagen och omvandlar den till likström (DC). De flesta hem och företag drivs med växelström (AC), så DC-elektriciteten leds sedan genom en växelriktare för att omvandla den till användbar AC-elektricitet.

Mängden energi som ditt solenergisystem kan generera beror på solljus. Som ett resultat kommer dina solpaneler att producera något mindre energi när vädret är molnigt och ingen energi på natten. Men på grund av höga elkostnader och ekonomiska incitament är solenergi en smart investering även om du bor i en molnig stad. Snö på taket och blytunga regn eller snömoln förhindrar dock produktionen.

Solpaneler omvandlar solsken till elkraft. Om dina paneler är täckta av snö kan de inte producera elektricitet. Snö är i allmänhet inte tillräckligt tung för att orsaka strukturella problem med dina paneler, och eftersom de flesta paneler lutar i en vinkel kommer snön att glida av. Om snö ansamlas är dina panelerna lätta att rengöra/sopa av.

När du installerar solpaneler på din fastighet är du fortfarande ansluten till nätet. Detta gör att du kan dra från nätet när ditt system inte producerar all ström du behöver, och skicka tillbaka ström till nätet när du producerar mer än du använder. Det är möjligt att gå utanför nätet med ett solenergisystem som inkluderar batterilagring, du behöver då också en hybridväxelriktare och elektrikern monterar en strömbrytare så att du kan bryta dig loss från huvudnätet. Detta är naturligtvis intressant vid längre strömavbrott och katastrofscenarion då kanske inte elnätet fungerar.

Såvida inte ditt solenergisystem inkluderar batterilagring och du inte är uppkopplad mot elnätet så kommer du fortfarande att få en räkning från ditt energibolag. Du kan dock drastiskt minska din kostnad, eller till och med tjäna pengar under större delen av året genom att sälja tillbaka el till elleverantören.

Om ditt solfångarsystem är anslutet till elnätet kommer det att stängas av vid strömavbrott. Detta för att förhindra att räddningspersonal och elverksreparatörer skadas av att dina paneler skickar tillbaka ström till elnätet. Det finns dock vissa växelriktare du kan köpa som ger reservkraft i ett strömavbrott när de är ihopkopplade med ett batteri.

Solpanelssystem är gjorda av hållbart härdat glas och kräver lite eller inget underhåll under de 30 till 45 år som de kommer att generera ström. I de flesta fall behöver du inte ens rengöra dina solpaneler regelbundet. Den svagaste punkten i din anläggning är växelriktaren som har en livslängd på ca 15 år idag. Den får du vara beredd på att byta.

Svenska staten går in med ett grönt bidrag om ca 15% samt med en skattereduktion om 60 öre/kWH när du säljer el du inte förbrukar tillbaka till leverantören. Vi på Solcell Montage erbjuder ibland kampanjrabatter. Det kan löna sig att kolla in våra aktuella kampanjer

Om du är intresserad av att maximera den ekonomiska avkastningen av ditt solenergisystem är det förmodligen ett bättre beslut för dig att köpa systemet.

Många olika institutioner erbjuder solenergilån, inklusive lokala och nationella banker, specialfinansieringsföretag, tillverkare och kreditföreningar. För att välja det bästa solellånet för dig, jämför alternativen från några olika finansieringsleverantörer.

Tak i söderläge med liten eller ingen skugga och tillräckligt med utrymme för att passa ett solpanelssystem är idealiska för installation av solenergi. Men i många fall finns det lösningar om ditt tak inte har det perfekta läget. Väst läge är näst bäst och många väljer att installera solceller i både västligt och östligt läge. Man bör då överdimensionera antalet solceller med 10-15% för att uppnå samma produktion som ett rent söderläge,

Storleken på ditt solenergisystem kommer att bero på hur mycket el du använder på månadsbasis, samt väderförhållandena där du bor. Ta en titt på dina tidigare elräkningar och jämför erbjudanden från seriösa solcellsinstallatörer för att bestämma den bästa systemstorleken för dina behov. Du kan givetvis också fråga oss. Kort kan vi säga att då staten erbjuder skattereduktion på såld el som matchar din elförbrukning så bör du ligga i närheten av din årsförbrukning på din solcellsinstallation.

Solenergisystem kan hålla i 25 till 35 år, och det kan bli kostsamt att ta bort och installera om dem om du behöver byta ut ditt tak. Om ditt tak behöver underhåll inom en snar framtid bör du utnyttja vårt kombinationserbjudande om takomläggning till reducerat pris i samband med solcellsinstallation.

Generellt sett är solpaneler mycket hållbara och kan motstå snö, vind och hagel. De olika komponenterna i ditt solenergisystem kommer att behöva bytas ut vid olika tidpunkter, men ditt system bör fortsätta att generera el i minst 35 år, förmodligen betydligt längre än så.

Du fyller bara i ansökan till höger så kontaktar vi dig inom en snar framtid.

Strömomriktare eller växelriktare omvandlar den elektricitet som dina paneler producerar från likström (DC) till växelström (AC). Detta så att du ska kunna använda din solel. Det finns även växelriktare anpassade till batteribanker sk hydridväxelriktare.

Strömomriktare omvandlar den elektricitet som dina paneler producerar från likström (DC) till växelström (AC). Detta så att du ska kunna använda din solel. Det finns växelriktare anpassade till batteribanker sk hydridväxelriktare som också kan vara intressanta om man vill gå ”off grid”

Om du är intresserad av att få detaljerad information om hur mycket energi ditt solpanelssystem producerar, kan du lätt avläsa denna på en app som antingen är kopplad till växelriktaren eller till elmätaren.

Solenergisystem som inkluderar solbatterier, så kallade solar-plus-lagring, blir allt populärare, men kan vara dyra. Idag går staten in och sponsrar 50% av vad en installation för batterilagring kostar(både arbete och materiel) och batterialternativet ökar i lönsamhet pga detta.

Ja. Du får exempelvis inte sätta upp ett markmontage av solceller på jordbruksmark som används till odling utan att ärendet prövas. Vidare så får du inte påverka vissa biotoper ex marker med högt naturvärde eller jordbruksmark med skyddsvärda arter Generellt om det gäller markmontage på tomtmark så är det dock inga problem.

45 grader är den optimala taklutningen men här gäller att vi får jobba med dom förutsättningar som finns. Har du bara 27 graders lutning på ditt tak så tappar du några procent i produktion jämfört med grannen som har en takvinkel på 45 grader.