Följ oss på:

Installationer av Solceller i Örebro Län

Vårt verksamhetsområde

Vi installerar solceller i Örebro och omgivande kommuner samt i specialfall även utanför detta område. Klicka på valfri kommun nedan för att lära dig mer om vad som gäller i den kommunen.

 

Marknaden för miljövänlig solenergi fortsätter att växa snabbt, i hela länet. Antalet installerade solpaneler i Örebro ökar nu med omkring 50 % om året på de flesta håll. En anledning till den snabba utbyggnadstakten är att det har gjorts stora satsningar på solenergi från kommunernas håll. Man har velat göra det enkelt för såväl privatpersoner som företag att göra lönsamhetsberäkningar utifrån verktyg som tillhandahålls genom länsstyrelsen eller de olika kommunerna i länet. Det är också enkla procedurer som gäller för den som behöver söka bygglov för en anläggning med solceller i Örebro län. Om det ens krävs ett bygglov. En annan viktig faktor är att det är möjligt att installera solpaneler i Örebro till riktigt bra priser och utan långa väntetider. Där kan vi på Solcell Montage AB komma in i bilden.

Mer än 1000 nya solcellsinstallationer i Örebroregionen.

Om vi ser till länet i helhet så fanns det, i början av 2022 ca 2700 solcellsanläggningar i anslutning till vanliga hushåll. Det innebär att 3,3 % av alla solcellsanläggningar i Sverige finns i Örebro län. Jämfört med andra län ligger Örebro ungefär i mitten när det handlar om hur många hushåll per capita som satsat på solceller. Mer än 30 % av dessa installerades under 2022, vilket är tydligt mått på att det just nu är populärare än någonsin att investera i solceller. Ser man till hur mycket el som dessa anläggningar producerar i relation till hushållens totala elanvändning så finns det dock utrymme för en lika snabb utbyggnad under flera år framöver.

Mest mindre solcellsanläggningar i Örebro Län

Något som bör noteras när det gäller solceller i Örebro län är att en stor majoritet av alla anläggningar klassas som små och ha en effekt på under 20 kW. I takt med att solpaneler sjunker i pris samtidigt som verkningsgraden ökar växer intresset för större anläggningar. Både bland privatpersoner och hos företag. I början av 2022 hade ingen anläggning på mer 1000 kW tagits i bruk. Det pågår dock mycket aktivitet på området större solcellsparker. I Fellingsbro i Lindesbergs kommun kommer Sveriges största anläggning i sitt slag snart att stå klar. När vi ser till den framtida utbyggnaden av solpaneler i Örebro län tyder det mesta på att just stora anläggningar kommer att spela en allt viktigare roll. Kanske som komplement till fjärrvärmeverken.

Utbyggnaden av solceller, kommun för kommun

Nedan följer information om utbyggnaden av Solceller i Örebro län baserad på läget i de olika kommunerna. Vi har framförallt tittat på inrapportering av antalet nya solcellspaneler i Örebro under 2021, eftersom det finns officiell statistik på det från Energimyndigheten. Vi har också tagit del av förhandsinformation om hur det sett ut under 2022 och 2023 där trenden har varit fortsatt positiv. Många av uppgifterna i denna presentation av läget, kommun för kommun, kommer från Tidskriften Sveriges Natur och nyhetstjänsten Newsworthy.

Så fort har utbyggnaden gått i Örebro kommun

Det finns över 1200 solcellsanläggningar i Örebro kommun. Det blir strax över 7 anläggningar per invånare vilket är mindre än i övriga kommuner i länet. Så blir det i större städer där det är mindre småhus och fler bostadsrätter eller hyresrätter per capita.  2021 var utbyggnadstakten hela 49 %. vilket är en mycket bra siffra för en stor kommun. Ca 7,2 nya megawatt tillfördes elnätet i form av energi från solpaneler. Totalt gav solcellspaneler i Örebro 21,9 megawatt. Intresset för att installera solpaneler är fortsatt mycket stort och utbyggnaden gick fort även 2022, även om vi ännu inte har tillgång till heltäckande siffror på solcellsinstallationer i Örebro för 2022 och 2023.

Även bostadsrättsföreningar och företag i Örebro kommun börjar i allt högre grad att få upp ögonen för hur mycket som finns att vinna på att producera gratis el.

Utbyggnad av solceller i Kumla

Utbyggnaden när det gäller solpanelerKumla har vi haft ett rekordår när det gäller utbyggnad av denna typ av solenergi. 2021 växte antalet installerade anläggningar med solceller i Kumla med 39 %. Om man ser till förändring jämfört med föregående år mätt i watt per person ligger dock Kumla nära botten i fråga om förekomsten av solpaneler i Örebro län och utbyggnadstakten är faktiskt ännu högre i de flesta delar av länet. .Det innebär att det borde finnas en stor potential för fortsatt utbyggnad.

Anledningen till att det går lite långsammare här än i när det gäller till exempel solceller i Askersund som har mer än dubbelt så många installerade watt solel per person är inte sämre solinstrålning. Det kan istället ha att göra med hur bostadsbeståndet ser ut. När vi tittar på produktionen av el från solceller i Örebro och resten av Sverige kan man konstatera att en en ovanligt stor del av av elen, i Kumla, kommer från mindre anläggningar. Det innebär att det finns fler anläggningar än i andra delar av länet, även om de alltså producerar mindre el. I Kumla fanns, i slutet av 2021, 11,6 anläggningar per tusen invånare. I hela länet är siffran ca 10 anläggningar per tusen invånare.

Utbyggnad av solceller i Lekeberg

2021 placerade sig Lekeberg kommun på andra plats i Örebro län, avseende nya solcellsinstallationer. Ökningen jämfört med föregående år var hela 64 % vilket är anmärkningsvärt. I slutet av 2021 fanns det 192 anläggningar anslutna till elnätet i Lekeberg och de producerade tillsammans 2,5 megawatt. Det innebär att solceller i Lekeberg står för omkring 6-7 % av den el som hushållen gör av med under ett år. Det är mycket bra även jämfört med rikssnittet för solcellsinstallationer.

Lekeberg är en liten kommun men här finns ändå ,miljö- och energirådgivare som kan vara ett stöd för den som vill satsa på solpaneler i Lekeberg. Det är en faktor som gör att vi tror på fortsatt utbyggnad.

Många har gjort avdrag för installation av solceller i Karlskoga

I Karlskoga kommun registrerades 96 skatteavdrag för installation av solceller och det är en högre siffra, per capita, än riksgenomsnittet. Ser man till det antalet watt som solel levererar i Karlskoga så ser man dock att kommunen ligger nära botten i Örebro län, efter justering för befolkningsmängd. Utbyggnadstakten är dock relativt hög och 44 nya watt anslöts till elnätet under 2021. I kommunen fanns det, i början av 2022, 8,6 anläggningar per 1000 invånare vilket är lite lågt för en kommun av Karlskogas storlek. Det innebär dock att det finns alla förutsättningar för en snabb utbyggnad under kommande år då marknaden ännu inte är mättad.

Många nya mindre anläggningar i Degerfors

Degerfors placerar sig ungefär i mitten när det kommer till antalet nya solcellsanläggningar 2021. Totalt står solpaneler i samhället för 1,6 megawatt vilket blir 167 watt per person. I Degerfors kommun finns 14 anläggningar per tusen invånare vilket är klart högre än snittet i länet som är 10 anläggningar per tusen invånare. En anledning till att det ser ut så är att utbyggnaden av solceller i Degerfors kommun i första hand består av mindre anläggningar som levererar upp till 20 kW.

I Hallsberg ökade solcellsinstallationerna med 58 % 2022

I Hallsbergs kommun tillkom en gigawatt solel under 2021, jämfört med 2020 var det en ökning på hela 58 %. I kommunen finns mer än 12 anläggningar per 1000 invånare, vilken är ganska bra. Inte bara när vi ser till solpaneler i Örebro län utan jämfört med rikssnittet. Vi ser också ett ökat intresse för solel bland företag och det är en mycket viktig faktor utbyggnaden ska kunna fortsätta i önskad takt.

Totalt producerades det ca 2,6 megawatt i kommunen vilket motsvarade omkring fyra procent av vad hushållen konsumerar. Det finns utrymme för ytterligare utbyggnad av solceller i Hallsberg och utifrån preliminära siffror som vi har tagit del av har utbyggnadstakten varit hög, även under 2022. Vi kommer att återkomma till det när Energimyndigheten har släppt sina senaste siffror.

Större och större intresse för solpaneler i Askersund

I Askersund väljer allt fler hushåll att investera i miljövänlig solenergi. Även bland företag växer intresset för solceller i Askersund. I kommunen fanns det 2022 solcellsanläggningar som, sammanlagt, producerade 3,8 megawatt, det innebär 320 watt per person och är en mycket hög siffra. När det gäller solcellsinstallationer i Örebro län ligger Askersund i topp och här produceras faktiskt mer solel än i flera större kommuner. 2021 anslöts 1,3 megawatt ny solel till nätet i kommunen. Det innebär att ökningstakten var 52 % vilket även det är väldigt bra.

Det bor inte mer än ca 14 000 invånare i Askersunds kommun och man kan därför inte dra lika stora slutsatser kring utbyggnaden av solpaneler i kommunen, än om det gäller en stad där det finns ett större statistiskt underlag. Men att Askersund är en kommun där det satsats mycket på solel står helt klart. Något som är värt att notera är att det framförallt finns fler medelstora solcellsanläggningar i Askersund. En av de större solcellsinstallationerna i kommunen har genomförts av Abigo Medical AB som täckt hela sitt tak med solpaneler.

Nora ligger på femte plats när det gäller utbyggnad av solceller i Örebro

Av tolv kommuner i Örebro län ligger Nora på femte plats sett till antalet watt från solpaneler per person. Vi har sett en ökning med 59 watt jämfört med föregående år. Ökningstakten är högre än genomsnittet när det gäller installation av solpaneler i de olika kommunerna i Örebro län. Den totala installerade effekten uppgår till 1,8 megawatt. Omkring 3 % av den el som förbrukas av små hushåll i kommunen produceras genom solpaneler. Där finns det utrymme för ytterligare utbyggnad och det gäller solenergi i näringslivet där utbyggnaden inte går lika fort. Den uttalade vision är att minst 5 % av det behov av el som villaägare har ska tillgodoses genom solenergi.

Nora kommun erbjuder effektiv energirådgivning för dig som har frågor om solcellsinstallationer i Nora.

50 % ökning av solcellsinstallationer i Ljusnarsberg

När det gäller solceller i Örebro län hamnar Ljusnarsberg kommun på sista plats, sett till installerade watt per person. Även när det gäller ökningstakt ligger Ljusnarsberg i botten med 37 watt från nya anläggningar. Den procentuella ökningen, som egentligen är mer intressant, är dock nästan 50 % vilket är bra. Man ska vara försiktig med att dra stora växlar utifrån de här siffrorna eftersom vi talar om en liten kommun där det görs få installationer under ett år. De flesta solcellsanläggningar i Ljusnarsberg är små och tillsammans står de också för största delen av den solenergi som produceras i kommunen.

I Ljusnarsberg finns förhållandevis stora områden som är av riksintresse för totalförsvaret. Där krävs bygglov för uppförande av solcellsanläggningar och den är en faktor som till viss del påverkar möjligheterna till utbyggnad.

Stora planer för utbyggnaden av solpaneler i Hällefors kommun

Hällefors ligger i botten när det gäller utbyggnad av solceller i Örebro län. Tittar man på ökningstakten 2021 så var den dock hela 66 % jämfört med föregående år vilket är mycket positivt. Solel stod för 92 watt per person och 0,6 megawatt totalt. Hällefors har bara strax över 7000 invånare och det innebär att enskilda solcellsinstallationer får ett stort genomslag i statistiken.

Värt att notera är att Hällefors kommun har lång gångna planer på att låta anlägga en stor solcellspark som kommer att ha kapacitet att försörja 4500 lägenheter med sitt årliga energibehov. När det blir klart kommer statistiken för Hällefors att se radikalt annorlunda ut.

Växande marknad för solcellsinstallationer i Lindesberg

Den totala kapaciteten för solenergi i Lindesberg var 4,3 megawatt i slutet av 2021. Det innebär 84 watt per person och är en bra siffra. När vi tittar på hur snabbt utbyggnaden av solceller i Örebro går kan vi konstatera att Lindesbergs kommun ligger rätt så bra bra till även om det finns kommuner där antalet solcellsinstallationer växer ännu snabbare. 52 procent av produktionen kommer från medelstora anläggningar vilket är en högre andel än om vi jämför med rikssnittet. Något som måste nämnas i sammanhanget är forskningsprojektet “Solvallen i Fellingsbro”. Det är en mycket stor anläggning i en Fårhage i Lindesbergs kommun som, när anläggning tagits i drift, kommer att vara den största i sitt slag i Sverige.

Lindesbergs kommun presenterar, på sin hemsida, mycket tydlig information när du behöver ansöka om bygglov för att installera solceller. Man kan också stöd från en energirådgivare. Det är tydligt att Lindesberg vill främja utbyggnaden av solceller.