Följ oss på:

Installation av solceller - Örebro

I Örebro satsar allt fler företag och småhusägare på solcellsinstallationer. Flera omvärldsfaktorer har inneburit att allt större fokus hamnar på hållbar produktion av el. Det är inte bara viktigt för hushåll och enskilda företag att gå över till billig och förnyelsebar el, det är också positivt för samhället i stort. Örebro ligger relativt bra till om vi tittar på antalet solcellsanläggningar per capita. Det mest anmärkningsvärda är den snabba takt i vilken utbyggnaden sker. Här kommer vi att gå in närmre på hur utbyggnaden ser ut just nu och på förutsättningar för fortsatt utveckling på området.

Utbyggnaden har gått mycket snabbt de senaste året

2021 var Örebro en av de kommuner i Sverige där utbyggnaden av solel gick allra snabbast. Statistik från Energimyndigheten ger en tydlig bild av läget. Jämfört med föregående år var utbyggnadstakten hela 49 %. Det är anmärkningsvärt med tanke på att vi talar om teknik som funnits i många år. Ca nya 7,2 megawatt tillfördes elnätet i form av ren solenergi 2021. Totalt stod solcellspaneler i Örebro för 21,9 megawatt vilket motsvarade omkring 5 % av den el som hushållen förbrukade, totalt.

Utifrån en förhandstitt på statistik över antalet installationer 2022 och 2023 ser vi att den positiva utvecklingen fortsätter. Andelen småhus med solceller i Örebro ökar för varje månad och det gäller naturligtvis även den mängd el som tillförs elnätet från solpaneler.

Målet är att öka antalet solcellsinstallationer i Örebro

I Örebro har man en tydligt formulerad vision om att en större del av elanvändningen i kommunen ska täckas genom solceller. Målet är att det ska produceras 150 GW/h 2030. Det är inte en orealistisk siffra. Utgår man den takt i vilken utbyggnaden gjorts under de senaste åren så kan detta mål till och med komma att överträffas. 150 GW/h beräknas motsvara ca 4% av den totala elanvändningen. När det gäller småhusägare kommer en mycket större del av elen att produceras genom solpaneler i Örebro.
 

Örebro kommun gör en medveten satsning på solceller Att investera i solceller i Örebro är enkelt, för både företag och privatpersoner. Via kommunens webbplats går det, genom deras “solkarta”, att få information om var förutsättningar för solcellsinstallationer i Örebro är allra bäst. Kartan bygger på flygfoton och kan i framtiden komma att byggas ut så att den täcker fler orter i kommunen och länet. Det går också att hitta en karta som visar i vilka områden man behöver ansöka om bygglov för att få installera solceller. I regel krävs det inget bygglov för detta. Man får också tillgång till beräkningsverktyg som hjälper till att se hur mycket solel man räkna med att producera, i ett visst läge.

Ambitionen att bygga ut produktionen av solenergi har alltså substans i Örebro och det är inte bara en tom målsättning. Samma målsättning gällande  utbyggnaden av solceller delas av grannkommuner i Örebro Län som Kumla och Karlskoga.

Även inom företagssektorn satsas det på solel

Även om en större andel av den solel som produceras går till hushåll än företag så händer det mycket även när det gäller solel i näringslivet. För företag i Örebro med fastigheter som har stor takyta är det en attraktiv lösning att montera solceller. Förutom att det sänker kostnaderna för el kan det vara ett sätt att förstärka sin miljöprofil. Inom vissa branscher är detta mycket viktigt och mycket tyder på att det kommer att bli ännu viktigare i framtiden. Inte minst för företagare som erbjuder laddningsplatser för elfordon på sin parkering är en anläggning med solceller och batterisystem en bra lösning.

Flera lantbrukare har sett nyttan i att utnyttja tak på lador och andra ekonomibyggnader för solceller Höjda elkostnader kan slå hårt, inte minst under vintermånaderna. Att montera en solcellsanläggning kan faktiskt vara ett sätt att kunna fortsätta driva en verksamhet i tuffa tider och vi förväntar oss att se en fortsatt utbyggnad på detta område.

Faktorer som påverkar och driver utbyggnaden

Förutsättningarna för utbyggnaden av solpaneler i Örebro påverkas av flera olika saker.
  • Omvärldsfaktorer
  • Småhusägares ekonomi
  • Satsningar från Örebro kommun
  • Möjligheten att få statligt stöd för solceller i Örebro
  • Den tekniska utvecklingen av framförallt solceller och batterier för solcellsanläggningar.
När det gäller omvärldsfaktorer kan man se hur stigande elpriser har gjort att inte minst vanliga hushåll fått ett starkare incitament att satsa på solceller i Örebro. Det blir helt enkelt snabbt ekonomiskt lönsamt med solenergi. För många är det en skön känsla att göra sig mindre beroende av elbolagen och deras priser. Sveriges och hela Europas energiförsörjning har varit omdiskuterad i och med Ukrainakrisen och de försämrade relationerna till Ryssland som varit en stor exportör av fossila bränslen. Detta är något som i hög grad driver utbyggnaden av förnyelsebar el. Solenergi är en av de energikällor som anses ha störst potential i framtiden. Dels på grund av att det, i Örebro, bara är strax över 5 % av alla småhus som har solceller på taket men också för att solcellsteknologin hela tiden blir mer och mer effektiv. Örebro ligger i mitten av Sveriges kommuner när vi talar om solinstrålning och förutsättningar för solenergi. Med dagens teknik råder ingen tvekan om att det är tillräckligt bra för att en en anläggning med solpaneler i Örebro ska betala sig på kort tid. En annan positiv faktor när vi talar om utbyggnad av solceller i Örebro är att det finns entreprenörer som kan erbjuda installation av kvalitetsanläggningar till ett bra pris och utan långa väntetider. Något som varit mycket positivt för utvecklingen är det faktum att det idag finns batterisystem för lagring av solel som minskar beroendet av elbolagen. Dessa system har tidigare varit dyra men nu sjunker priserna samtidigt som det finns ett statligt bidrag som ger möjlighet till avdrag på hela 50 % av kostnaden av ett batteri för en anläggning med solpaneler i Örebro kommun. Det faktum att kommunen medvetet satsar på att göra det enkelt att skaffa solceller i Örebro är en annan sak som bidragit till att utbyggnaden går förhållandevis snabbt i kommunen just nu. Örebro har satsat hårt på att marknadsföra sig som en klimatsmart kommun och det är till exempel möjlighet att rådgivning i frågor som rör solenergi.

Goda förutsättningar för framtida utbyggnad

Nästan hälften av den solel som produceras i Örebro kommer från anläggningar som ger mindre än 20 kW. Utbyggnaden är alltså en slags folkrörelse där privatpersoner har spelat och fortfarande spelar en mycket viktig roll. Så ser det ut i hela Sverige och faktum är att det i Örebro, jämfört med andra kommuner, är medelstora anläggningar som står för en något större del av produktionen. Så småningom kommer vi förmodligen att nå en punkt då en så stor del av de småhus som kan ha en solcellsanläggning också har det. Då kommer utbyggnaden att bromsa in, när det gäller det kundsegmentet. Den kommer dock inte att stanna helt eftersom äldre solcellsanläggningar kommer att behöva bytas ut mot nya solpaneler som producerar mer el. Eftersom utvecklingen hela tiden går framåt. Mycket tyder också på att vi kommer att se flera solcellsanläggningar i Örebro som inte är nätanslutna. Batterisystem gör det allt mer attraktivt med solpaneler på enklare fritidshus och även nybyggen i ensligt läge. När potentialen för framtida utbyggnad inom näringsliv och bland bostadsrättsföreningar så beräknas den vara mycket stor. En faktor som kommer att vara avgörande för den framtida utbyggnaden av solenergi är om Örebro kommun och elnätsägare kan gå samman och hitta platser med bra förutsättningar för större anläggningar med solceller i Örebro. Det kan i så fall komma att bli ett värdefullt komplement till el från biomassa och vattenkraft.

Skaffa solceller nu

Trots att det är stor efterfrågan på anläggningar med solceller i Örebro kan vi på Solcell Montage AB erbjuda snabba installationer av anläggningar där komponenterna i våra solcellspaket med batteri kommer från några av de bästa tillverkarna på marknaden. Räkna med att kunna ta din anläggning i bruk och producera gratis el inom tre månader efter det att du bestämt dig för att investera i en anläggning med solpaneler från oss. Ta del av vårt specialerbjudande!